Opšti uslovi poslovanja

Ovim uslovima regulisani su uslovi kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet platforme i elektronske prodavnice Biostile.rs (u daljem tekstu: Platforma) koja posluje u okviru privrednog društva BIOSTILE FOOD SUPPLEMENTS DOO; Višnjička 49B, 11060 Beograd, e-mail: info@biostile.rs , kontakt telefon: +381 66 80 28 977, upisan u Registar privrednih subjekata dana 16.08.2019. godine rešenjem broj БД 78629/2019,  matični broj: 21508144, PIB: 111598849, registrovana delatnost – trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta (u daljem tekstu Biostile.rs). Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Biostila.rs-a i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči robu putem Platforme. Biostile.rs posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača. Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, klikom na polje „potvrdi narudžbinu”, kao i pristupom Platformi putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona), potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova te prihvata njegove odredbe. Po kreiranju narudžbenice na sajtu www.biostile.rs, potrošač će dobiti e-mail „Narudžbina kreirana” s obaveštenjem da je narudžbinu uspešno kreirao. Ovaj e-mail je samo potvrda da su ispunjeni svi preduslovi da narudžbenica bude dalje procesuirana od strane Biostile.rs i njegovih dobavljača robe, i isti ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Nakon što Biostile.rs dobije internu potvrdu da sve artikle iz narudžbenice ima na lageru spakuje pošiljku i otpremi je kurirskom službom, potrošač će dobiti e-mail s naslovom „Narudžbina poslata”, kojim se isti obaveštava da je njegova narudžbina potvrđena i preuzeta od strane kurirske službe. Tek nakon dostavljanja ovog e-maila od strane Biostile.rs, smatra se da je zaključen ugovor o prodaji robe između potrošača i Biostile.rs. Ugovor traje sve dok se ne ispune prava i obaveze ugovornih strana po osnovu ugovora. Robu mogu poručivati isključivo punoletna lica. Biostile.rs će uložiti razuman napor da obezbedi da roba koja je istaknuta na Platformi bude dostupna na stanju u dovoljnim količinama. Bez obzira na navedeno, Biostile.rs neće biti odgovoran prema potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na zalihama u određenom trenutku Biostile.rs je dužan da na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe u skladu sa Zakonom o trgovini. Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan naručivanja robe i u njih je uključen PDV. Sve cene će se realizovati u dinarima. Trgovac (Biostile.rs) je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje. U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena od strane potrošača. Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa Biostile.rs, saglasi sa iznosom troškova isporuke i svih drugih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje. Izuzetno, BIostile.rs može doneti odluku da na sebe preuzme troškove dostave za narudžbine veće od određenog iznosa u dinarima. Taj iznos mora biti jasno naznačen na Platformi. Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored slike svakog artikla dok će se poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, e-mail adresa i broj telefona trgovca nalaziti na Platformi. Biostile.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, Biostile.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu.

(Ne)saobraznost

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Biostile.rs (u daljem tekstu označen kao Trgovac) odgovara za nesaobraznost robe u periodu od 14 (četrnaest) dana od datuma kupovine. Trgovac će odgovarati za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

 1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da se nesaobraznost robe otkloni zamenom.Ako otklanjanje nesaobraznosti zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: 1. nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom uopšte niti u primerenom roku; 2. ne može da ostvari pravo na zamenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio zamenu u primerenom roku; 3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene; 4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca. Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru. Smatraće se da je roba saobrazna ugovoru ukoliko:
 • odgovara opisu koji je dao Trgovac;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

Reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i/ili drugih nedostataka. Sve reklamacije, se mogu izjaviti pozivanjem broja: +381 62 80 39 011 i putem e-mail adrese: biostile.reklamacije@gmail.com Biostile.rs vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuvaju ih najmanje dve godine od datuma podnošenja. Biostile.rs će potrošaču potvrditi prijem reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Biostile.rs će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Smatraće se da je reklamacija primljena I zakonski rokovi će teći od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu koju je Biostile.rs naveo u e-mailu potvrde prijema reklamacije, budući da je tek tada Biostile.rs u mogućnosti da utvrdi osnovanost reklamacije. Odgovor Biostile.rs na reklamaciju potrošača će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko Biostile.rs iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obaveste potrošača i navedu rok u kome će je rešiti, kao i da dobiju njegovu saglasnost, što su u obavezi da evidentiraju u evidenciji primljenih reklamacija. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe. Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu. Biostile.rs je u ugovornom odnosu sa poštanskim operaterima BEXEXPRES DOO ŠABAC preko kojeg potrošač može da pošalje robu o trošku Biostile.rs u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti. Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će zavisiti od načina plaćanja:

 • ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu;
 • ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca pa je neophodno da potrošač Biostile.rs -u dostavi broj tekućeg računa.

Garancija

Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od onih propisanih Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti, Biostile.rs nije u obavezi da izdaju garantni list.

Pravo na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe. Direktne troškove povrata odnosno vraćanja robe snosi potrošač. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora koji dobija u paketu uz poručenu robu ili na drugi nedvosmislen način. Biostile.rs je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti potrošača u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Biostile.rs je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Biostile.rs može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu o kojoj ga je Biostile.rs obavestio u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Biostile.rs-u, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 • Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (na primer kod isporuke hrane i pića kao i svih ostalih proizvoda koji su podložni pogoršanju kvaliteta ili imaju kratak rok važenja);
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (na primer kod isporuke hrane, pića, kozmetičkih proizvoda, suplemenata, donjeg veša i sličnih proizvoda čiji higijenski uslovi bi bili pogoršani nakon isporuke potrošaču);
 • Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

BIOSTILE FOOD SUPPLEMENTS DOO ima isključiva autorska prava na platformi Biostile.rs, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti BIOSTILE FOOD SUPPLEMENTS DOO, smatraće se povredom autorskog prava, te će BIOSTILE FOOD SUPPLEMENTS DOO u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio. Platforma Biostile.rs sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu  odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na platformi Biostile.rs. Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocenu robe ili usluge kao I fotografiju, prihvatanjem ovih Opštih uslova se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, ocene ili fotografije od strane Biostile.rs u marketinške svrhe.

Način plaćanja

Potrošači mogu proizvode koje naruče na Platformi da plate na sledeće načine:

 1. Platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, Amex, Dina) – ukoliko je potrošač izabrao ovaj način plaćanja, biće preusmeren na sajt pružaoca platnih usluga. Na sajtu pružaoca platnih usluga potrošač će izvršiti unos podataka sa platne kartice. Ukoliko je transakcija uspešno obavljena potrošač će biti vraćen na sajt Biostile.rs sa obaveštenjem da je rezervacija sredstava uspešno obavljena. Nakon isporuke rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice. Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, potrošač će takođe biti vraćen na Platformu sa obaveštenjem o neuspeloj transakciji. Tada će biti u mogućnosti da ponovo pokuša ili izabere drugi način plaćanja. Iz sigurnostnih razloga, podaci o platnoj kartici potrošača su vidljivi samo pružaocu platnih usluga kao procesoru kartica, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranicama pružaoca platnih usluga. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Biostile.rs-u. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.
 2.  Pouzećem – Celokupan iznos narudžbine plaća se prilikom preuzimanja pošiljke od strane potrošača. Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kurirskoj službi na ruke. Ukoliko je potrošač odabrao ovaj vid plaćanja, isti je u obavezi da pripremi novčani iznos za plaćanje.
 3.  Uplatom na račun (e-banking ili uplatnicom na šalteru)Nakon što se okonča proces kupovine, potrošaču će na e-mail adresu biti poslate detaljne instrukcije za plaćanje. Uplatu će dalje izvršiti preko svog e-banking naloga ili na šalteru banke/pošte. Ukoliko potrošač ne izvrši uplatu u roku od 7 dana, njegova narudžbina će biti automatski stornirana.

  Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Biostile d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Biostile d.o.o (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Dostava

Cena dostave je uračunata u ukupan iznos za plaćanje. Tačna cena dostave prikazana je e-mail poruci sa detaljima o porudžbini.  Očekivani rok isporuke je 3-5 radnih dana. U slučaju konsolidacije više pošiljaka u jednu, očekivani rok isporuke je 5-7 radnih dana. Ukoliko potrošač narudžbinu plaća putem e-banking-a i uplatnice ovaj rok se računa od trenutka kada Biostile.rs evidentira uplatu potrošača. Ukoliko se cena plaća pouzećem i platnom karticom, rok za isporuku se računa od trenutka kreiranja narudžbine. Potrošač ima mogućnost da proveri status pošiljke iz odeljka „Moj nalog”. Na dan kada kurirska služba preuzme pošiljku potrošača, on će dobiti e-mail obaveštenja da je pošiljka preuzeta. Isporuka se vrši svakog radnog dana između 8-17h. Na dan isporuke potrošač će dobiti Viber/sms obaveštenje kako bi znao kada da očekuje isporuku.

Rešavanje sporova

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

Važenje i izmene opštih uslova

Biostile.rs zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom. Biostile.rs se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:

 • ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;
 • davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste;
 • lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
 • modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Platforme u cilju njenog onesposobljavanja;
 • korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Plaforme;
 • preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova Biostile.rs korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, Biostile.rs može preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima.

POVRAĆAJ SREDSTAVA  – TRANSAKCIJE PLAĆENE KARTICOM

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BIOSTILE FOOD SUPPLEMETS DOO, prodajno mesto biostile.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex, i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.